مطبوعات

 

تماس با ما

 

ابزار پرش به بالا

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
ولادتهای ثبت شده به تفکیک شهرستان برحسب جنسیت، شهری و روستایی
     

 

 

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف پائیز 99

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

مهر 99

مهر 99

مهر 99

2

آبان 99

آبان 99

آبان 99

3

آذر 99

آذر 99

آذر 99

4

نه ماهه اول 99

نه ماهه اول 99

نه ماهه اول 99


 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف تابستان 99

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

تیر 99

تیر 99

تیر 99

2

مرداد 99

مرداد 99

مرداد 99

3

شهریور 99

شهریور 99

شهریور 99

4

شش ماهه اول 99

شش ماهه اول 99

شش ماهه اول 99

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف بهار 99

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

فروردین 99 فروردین 99

فروردین 99

2

اردیبهشت 99

اردیبهشت 99 اردیبهشت 99

3

خرداد 99

خرداد 99

خرداد 99

4

سه ماهه اول سال 99

سه ماهه سال 99

سه ماهه سال 99


 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف- زمستان 98

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

دی 98 دی 98 دی 98

2

بهمن 98

بهمن 98

بهمن 98

3

اسفند 98 اسفند 98 اسفند 98

4

سال 1398

سال 1398

سال 1398

 

 

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف پائیز 98

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

مهر 98

مهر 98

مهر 98

2

آبان 98

آبان 98

آبان 98

3

آذر 98

آذر 98

آذر 98

4

نه ماهه اول 98

نه ماهه اول 98

نه ماهه اول 98

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف تابستان 98

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

تیر 98

تیر 98

تیر 98

2

مرداد 98

مرداد 98

مرداد 98

3

شهریور 98

شهریور 98

شهریور 98

4

شش ماهه اول 98

شش ماهه اول 98

شش ماهه اول 98

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف بهار 98

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

فروردین 98 فروردین 98

فروردین 98

2

اردیبهشت 98

اردیبهشت 98 اردیبهشت 98

3

خرداد 98

خرداد 98

خرداد 98

4

سه ماهه اول سال 98

سه ماهه سال 98

سه ماهه سال 98

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف- زمستان 97

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

دی 97 دی 97 دی 97

2

بهمن 97

بهمن 97

بهمن 97

3

اسفند 97 اسفند 97 اسفند 97

4

سال 1397

سال 1397

سال 1397

 

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف پائیز 97

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

مهر 97

مهر 97

مهر 97

2

آبان 97

آبان 97

آبان 97

3

آذر 97

آذر 97

آذر 97

4

نه ماهه اول 97

نه ماهه اول 97

نه ماهه اول 97

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف تابستان 97

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

تیر 97

تیر 97

تیر 97

2

مرداد 97

مرداد 97

مرداد 97

3

شهریور 97

شهریور 97

شهریور 97

4

شش ماهه اول 97

شش ماهه اول 97

شش ماهه اول 97

 

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف بهار 97

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

فروردین 97 فروردین 97

فروردین 97

2

اردیبهشت 97

اردیبهشت 97 اردیبهشت 97

3

خرداد 97

خرداد 97

خرداد 97

4

سه ماهه اول سال 97

سه ماهه سال 97

سه ماهه سال 97

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف- زمستان 96

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

دی 96 دی 96 دی 96

2

بهمن 96

بهمن 96

بهمن 96

3

اسفند 96 اسفند 96 اسفند 96

4

سال 1396

سال 1396

سال 1396

 

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف - پائیز  96

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

مهر 96 مهر 96 مهر 96

2

آبان 96

آبان 96

آبان 96

3

آذر 96 آذر 96 آذر 96

4

نه ماهه اول 96

نه ماهه اول 96

نه ماهه اول 96

 

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف تابستان 96

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

تیر 96
تیر 96
تیر 96

2

مرداد 96

مرداد 96 مرداد 96

3

شهریور 96 شهریور 96 شهریور 96

4

شش ماهه اول 96

شش ماهه اول 96

شش ماهه اول 96

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف بهار 96

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

فروردین 96 فروردین 96

فروردین 96

2

اردیبهشت 96

اردیبهشت 96 اردیبهشت 96

3

خرداد 96

خرداد 96

خرداد 96

4

سه ماهه سال 96

سه ماهه سال 96

سه ماهه سال 96

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف زمستان 95

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

دی 95

دی 95

دی 95

2

بهمن 95

بهمن 95 بهمن 95

3

اسفند 95

اسفند 95

اسفند 95

4

12 ماهه سال 95

12 ماهه سال 95

12 ماهه سال 95

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف پائیز 95

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

مهر 95

مهر 95

مهر 95

2

آبان 95

آبان 95

آبان 95

3

آذر 95

آذر 95

آذر 95

4

نه ماهه اول 95

نه ماهه اول 95

نه ماهه اول 95

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف تابستان 95

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

تیر 95

تیر 95

تیر 95

2

مرداد 95

مرداد 95

مرداد 95

3

شهریور 95

شهریور 95

شهریور 95

4

شش ماهه اول 95

شش ماهه اول 95

شش ماهه اول 95

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف بهار 95

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

فروردین 95

فروردین 95 فروردین 95

2

اردیبهشت 95

اردیبهشت 95 اردیبهشت 95

3

خرداد 95

خرداد 95

خرداد 95

4

سه ماهه اول 95

سه ماهه اول 95

سه ماهه اول 95

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف زمستان 94

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

دی 94

دی 94

دی 94

2

بهمن 94

بهمن 94

بهمن 94

3

اسفند 94

اسفند 94

اسفند 94

4

12 ماهه سال 94

12 ماهه سال 94

12 ماهه 94

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف پائیز 94

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

مهر 94

مهر 94

مهر94

2

آبان 94

آبان 94

آبان 94

3

آذر 94

آذر 94

آذر 94

4

نه ماهه اول 94

نه ماهه اول 94

نه ماهه اول 94

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف تابستان 94

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

تیر 94

تیر 94

تیر 94

2

مرداد 94

مرداد 94

مرداد 94

3

شهریور 94

شهریور 94

شهریور 94

4

شش ماهه اول 94

شش ماهه اول 94

شش ماهه اول 94

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف بهار 94

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

فروردین 94

فروردین 94
فروردین 94

2

اردیبهشت 94

اردیبهشت 94

اردیبهشت 94

3

خرداد 94

خرداد 94

خرداد 94

4

سه ماهه اول 94

سه ماهه اول 94

سه ماهه اول 94

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف زمستان 93

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

دی 93

دی 93
دی 93

2

بهمن 93

بهمن 93

بهمن 93

3

اسفند 93

اسفند 93

اسفند 93

4

12 ماهه سال 93

12 ماهه سال 93

12 ماهه سال 93

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف پاییز 93

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

مهر 93

مهر 93
مهر 93

2

آبان 93

آبان 93

آبان 93

3

آذر 93

آذر 93

آذر 93

4

نه ماهه اول 93

نه ماهه اول 93

نه ماهه اول 93

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف تابستان 93

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

تیر 93

تیر 93 تیر 93

2

مرداد 93

مرداد 93

مرداد 93

3

شهریور 93

شهریور 93

شهریور 93

4

شش ماهه اول 93

شش ماهه اول 93

شش ماهه اول 93

 

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف بهار 93

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

فروردین 93

فروردین 93 فروردین 93

2

اردیبهشت 93

اردیبهشت 93

اردیبهشت 93

3

خرداد 93

خرداد 93

خرداد 93

4

سه ماهه اول 93

سه ماهه اول 93

سه ماهه اول 93

 

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف زمستان 92

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

دی 92

دی 92

دی 92

2

بهمن 92

بهمن 92

بهمن 92

3

اسفند 92

اسفند 92

اسفند 92

4

12 ماهه سال 92

12 ماهه سال 92

12 ماهه سال 92

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف پائیز 92

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

مهر92

مهر 92

مهر 92

2

آبان 92

آبان 92

آبان 92

3

آذر 92

آذر 92

آذر 92

4

9 ماهه اول سال 92

9 ماهه اول سال 92

9 ماهه اول سال 92

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف تابستان 92

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

تیر 92

تیر 92

تیر 92

2

مرداد 92

مرداد 92

مرداد 92

3

شهریور 92

شهریور 92

شهریور 92

4

شش ماهه اول 92

شش ماهه اول 92

شش ماهه اول 92

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف بهار 92

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

فروردین 92

فروردین 92

فروردین 92

2

اردیبهشت 92

اردیبهشت 92

اردیبهشت 92

3

خرداد 92

خرداد 92

خرداد 92

4

سه ماهه اول 92

سه ماهه اول 92

سه ماهه اول 92

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف- زمستان 91

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

دی 91 دی 91 دی 91

2

بهمن 91

بهمن 91

بهمن 91

3

اسفند 91 اسفند 91 اسفند 91

4

سال 1391

سال 1391

سال 1391

 

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف پائیز 91

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

مهر 91

مهر 91

مهر 91

2

آبان 91

آبان 91

آبان 91

3

آذر 91

آذر 91

آذر 91

4

نه ماهه اول 91

نه ماهه اول 91

نه ماهه اول 91

 

فراوانی ولادت های شهرستان خوسف تابستان 91

ردیف

فراوانی بر اساس جنسیت و مناطق سکونت

فراوانی نام پسران

فراوانی نام دختران

1

تیر 91

تیر 91

تیر 91

2

مرداد 91

مرداد 91

مرداد 91

3

شهریور 91

شهریور 91

شهریور 91

4

شش ماهه اول 91

شش ماهه اول 91

شش ماهه اول 91

 

 


آخرین بروز رسانی : 1399/09/11 11:08:39  تعداد مشاهده : 2365  نویسنده / ویرایشگر : مرتضی محمدی

 

 

 

 

 

 

 

ذکر روزهای هفته

 


               
                                                                                                                       
               

 

 

 

 

پربازدیدترین مطالب

 

 

کد پربازدیدترین

 

 

شمارشگر کاربران

 

 

 

آی پی شما

 

وب سایت رسمی اداره ثبت احوال شهرستان خوسف........... آدرس: خوسف -بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان امام خمینی تلفن : 3247336-056 پست الکترونیکی :khj_khusf@sabteahval.ir


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS